RenoveringRenoveringsprojekter m.v. på Fortunfortet


Renoveringsprojekter på Fortunfortet

Der har gennem mange år være arbejdet med renovering af Fortunfortet. Med henblik på at skaffe penge til gennemførelse af de mest påtrængende grundsikrings- og renoverings-arbejder på Fortunfortet, indgik "Fortunfortets Venner" og Lyngby-Taarbæk kommune i 2016 et partnerskab med henblik på at søge om økonomisk støtte til arbejderne hos private fonde.


Partnerskabet udarbejde i 2016 en projektbeskrivelse for grundsikrings- og renoveringsarbejderne på Fortunfortet, som kan ses her.


Med udgangspunkt i projektbeskrivelsen ansøgte partnerskabet i årene 2016-2020 en række private fonde om økonomisk støtte til renoveringsarbejderne.


Renoveringsprojekt 2021-2022

Som resultat af ansøgningsarbejdet bevilgede Aage og Johanne Louis-Hansens Fond i september 2020 4,7 mio. kr. og Lyngby-Taarbæk kommune har efterfølgende bevilget restfinansieringen af renoveringsprojektet, således at en del af arbejderne iht. projektbeskrivelsen fra 2016 kunne gennemføres i årene 2021-2022.


Arbejderne omfatter bla. støbning af et nyt vandtæt betontagdæk, renovering af samtlige ventilationskanaler samt kalkning af minimum 100 m2 rum inde i fortet.


Læs mere om renoveringsprojektet i 2021-2022 her.


Du kan læse om udførelsen af renoveringsarbejderne her.Tidligere gennemførte renoverings-arbejder på Fortunfortet.

Der er siden 2002 gennemført en række pleje- eller renoveringsprojekter mv. på Fortunfortet. Nogle er gennemført af Københavns Amt eller med økonomisk støtte fra amtet, andre er gennemført og finansieret af Lyngby-Taarbæk kommune.


"Fortunfortets Venner" har også været i stand til at deltage i finansieren af et par arbejder som følge af en donation til foreningen fra Wenske Pedersens familiefond i 2014. Læs mere om denne donation her.


Rydning og beskæring af beplantningen på fortet i 2002

Københavns Amt udførte i efteråret 2002 en rydning og beskæring af beplantningen på fortlegemet.


Kommunen vil fremover forestå plejen af beplantningen på fortanlægget.


Istandsættelse af betontagdækket på fortet i 2004

I 2004 udførte Lyngby-Taarbæk kommune en istandsættelse af betontagdækket på fortet, som desværre efterfølgende ikke har været tiltrækkelig holdbart udført. Der blev samtidig monteret udluftningshætter på de tidligere tårnbrønde fra de fire kanontårne og 2 obsetrvationstårne.


Frigravning af de to diamantgrave på fortet i 2005

I 2005 er der foretaget en arkæologisk undersøgelse af de to diamantgrave, som ligger foran "indhakkene" i fortets strubefacade. Undersøgelsen er foretaget af Kroppedal Museum. Selv om diamantgravene oprindeligt var åbne, blev begge diamantgrave fyldt op med grus, så eventuelle faldulykker kunne undgås. Da det efterfølgende viste sig vanskeligt at holde gruset frit for ukrudt er det øverste lag grus efterfølgende fjernet, der er lagt en ukrudtsdug og fyldt op med rald.


Terrænregulering og afgravning af jordrampen i 2006

I 2006 udførte kommunen med støtte fra Københavns Amt en terrænregulering og afgravning af jordrampen i fortets sydvestlige ende. Samtidig blev grøften på toppen af fortet mellem jordlegemet og kasematbygningen fyldt med jord (der hvor der oprindeligt lå en kampestenssprængkappe). Læs mere om arbejderne her.


I forbindelse med terrænreguleringsarbejderne i fortets strubegrav blev der afdækket en intakt kampestenssprængkappe i strubegraven langs hele kasematbygningens strubefacade. Dette arbejde blev udført under tilsyn af Kroppedal Museum. Se tilsynsrapporten fra Kroppedal Museum her.


Oprydningsarbejder inde i fortet i 2014-2015

I 2014-2015 foretog "Fortunfortets Venner" en oprydning inde i fortet og åbnede samtlige skydeskår i fortets strubekaponierer. 


Forbedring af belysningen inde i fortet i 2015

Med henblik på at forbedre belysningen i den sydvestlige del af fortet, bekostede "Fortunfortets Venner" opsætning af nye spots i loftet. Forbedringen af belysningen skulle gøre det muligt at anvende den sydvestlige del af fortet til udstillinger af kunst mv.  Udgiften blev finansieret af donationen fra Wenske Pedersens Familiefond, som foreningen modtog i 2014.


Nystøbning af betontagrende og -gesims i 2016

Kommunen har som første etape i grundsikrings- og renoveringsprojektet for Fortunfortet i 2016 udført en nystøbning af betontagrende og -gesims på Fortunfortet. Læs mere om istandsættelsesarbejdet her.


Åbning af jernskodder i 2016

I 2016 blev der foretaget en åbning af 8 dobbelte jernskodder i vinduerne på forets strubefacade. Udgiften blev finansieret af donationen fra Wenske Pedersens Familiefond, som foreningen modtog i 2014.


Istandsættelse af facaden omkring hovedporten i 2017

Som anden etape i grundsikrings- og renoveringsprojektet for Fortunfortet istandsatte Lyngby-Taarbæk kommune i 2017 facaden omkring hovedporten til fortet. Læs mere om dette arbejde her.


Montering af fortnavn mv. på fortet i 2018

Efter at facaden omkring hovedporten var blev istandsat, var det nu åbnet mulighed for at få monteret fortnavn, opførelsesår, skjold og kongekrone på facanden over fortets hovedport.


D. 21. juni 2018 oprandt dagen, hvor fortnavn, opførelsesår, skjold og kongekrone blev monteret på facaden over hovedporten på Fortunfortet. Læs mere her.


Omlægning af brostensbelægningen foran hovedporten til fortet i 2018

I september 2018 udførte kommunen en omlægning og genopretning af brostensbelægningen foran hovedporten til fortet. Arbejdet blev udført idet der var forkert fald på brostensbelægningen, så der derved var en risiko for at regnvand fra brostensbelægningen kunne løbe under hovedporten og ind i fortet.


Renoveringsprojekt i årene 2021-2022

I årene 2021-2022 gennemføres et renoveringsprojekt, som er finansieret via en bevilling fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond på 4,7 mio. kr. incl. moms og via en bevilling fra Lyngby-Taarbæk kommune på 1.250.000 kr. incl.moms. Læs mere om millionbevillingerne her og om selve renoveringsprojektet her.


Følg med i renoveringsarbejderne her.


Tilstandsrapporter og plejeplaner samt de første renoveringsarbejder på fortet.

Læs her om de første tilstandsrapporter og plejeplaner m.v. for Fortunfortet samt de første renoveringsarbejder på fortet.


Historiskte tegninger fra Rigsarkivet

Se de historiske tegninger fra opførelsen af Fortunfortet, som "Fortunfortets Venner" har fundet på Rigsarkivet her.


Fortunfortet. Forsiden af projektbeskrivelsen for grundsikrings- og renoverings-arbejder på Fortunfortet. 


Fortunfortet. Foto fra 1978 med kraftig bevoksning på fortets område.

Foto: Hans Jørgen Berggren.


Fortunfortet. Lugning af den grusfyldte diamantgrav. Ukrudtet havde "gyldne tider" inden der blev lagt en ukrudtsdug og fyldt op med rald.

Foto: Nete Munk Nielsen


Fortunfortet. Den frilagte kampesten-sprængkappe langs Fortunfortets strubefacade.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. Åbning af skydeskår. Formanden personlig er trukket i arbejdstøjet og kæmper med at få åbnet det sidste skydeskår.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. Selv om en del af de dobbelte jernskodder nu kan åbnes, så er der stadig "plads til forbedring".

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. Den nyomlagte brostens-belægning foran hovedporten til fortet.

Foto: Ole Bruun Nielsen