Renoveringsprojekt 2021-2022Renoveringsprojekt 2021-2022 på Fortunfortet


"Fortunfortets Venner" udarbejdede sammen med Lyngby-Taarbæk kommune  i 2016 en propjektbeskrivelse for et renoveringsprojekt omfattende en række påtrængte grundsikrings- og renoveringsarbejder på Fortunfortet. Se projektebeskrivelsen her.


Slots- og Kulturstyrelsen gav i sommeren 2017 sin forhåndsgodkendelse af arbejderne i renoveringsprojektet og fandt samtdig projektet for at være støtteværdigt. Se Slots- og Kulturstyrelsens forhåndsgodkendelse her.


Partnerskabet modtog i 2017 et tre-årigt støttetilsagn på 3.000.000 kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, men dette beløb var lagt fra tilstrækkeligt at at gennemføre de mest nødvendige grundsikrings-arbejder.


Ansøgningsarbejdet hos de relevante private fonde fortsatte derfor i de efterfølgende år, men uden at det lykkedes at opnå yderligere støttetilsagn. I foråret 2020 kontaktede partnerskabet derfor Aage og Johanne Louis-Hansens Fond med tre forskellige scenarier for gennemførelse af de mest nødvendige renoverings- og grundsikringsarbejder.


Efter et møde med fonden på Fortunfortet, forhøjede fonden glædeligvis sit støttetilsagn til en bevilling på 4.700.000 kr. som blev suppleret med yderligere en bevilling fra Lyngby-Taarbæk kommune på 1.250.000 kr. Der var derefter godt 6 mio. kr. til rådig for  gennemførsel af sarbejderne. Læs mere om donationen fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond her.


Renoveringsprojektet omfattede herefter støbning af et nyt vandtæt betontagdæk på fortet, og efter ønske fra fonden, renovering af de 18 ventilationskanaler på fortets strubefacade samt kalkning af 100 m2 rum inde i fortet.


For at skaffe et samlet overblik over arbejderne som skal udføres, har "Fortunfortets Venner" udarbejdet en overordnet projektbeskrivelse for renoveringsprojekt 2021-2022, som indeholder alle de arbejder på fortet, som udføres i henhold til forudsætningerne for bevillingen fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Læs mere om de enkelte arbejder her.


I foråret 2021 gennemførte kommunen et begrænset udbud af rådgivningsopgaven på renoveringsprojektet, hvor COWI afgav det billigste tilbud og dermed fik rådgivningsopgaven.


I efteråret 2021 udarbejdede COWI i samarbejde med partnerskabet en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen. Ansøgningen omfattede både de tre nævnte arbejder og en række andre mindre, men meget relevante arbejder.


Slots- og kulturstyrelsen gav i slutningen af december måned sin principgodkendelse af de ansøgte arbejder, idet styrelsen skal godkende arbejderne i det endelige projekt inden arbejderne kan iværksættes. Se Slots- og Kulturstyrelsens principgodkendelse her.


COWI sendte renoveringsarbejderne i offentligt udbud i marts måned 2022 til fire velrenommerede enpreprenørfirmaer. Desværre oversteg de indkomne tilbud de godt 6 mio. kr., som der er til rådighed for renoveringsprojektet. Heldigvis kom Kommunalbestyrelsen projektet til undsætning og bevilgede de manglende penge, så projektet kan gennemføres.


Renoveringsprojektet omfatter således støbning af et nyt vandtæt betontagdæk på fortet, renovering af 18 ventilationskanaler på fortets strubefacade samt kalkning af 100 m2 rum inde i fortet. Betontaget støbes med en indbygget vandtæt membran og med samme profil som det oprindelige tag fra 1892. På kanontårne og observationstårne støbes en kuppel med en ventilationsåbning og en jernafdækning af cortenstål. I de to tagløb fastmonteres en støbejernsrist.


Vægmalerierne i fortets sydvestlige rum med observationstårn

I de senere år er der dukket nogle vægmalerier op i rummet med det sydvestlige observationstårn. I forbindelse med planerne om at kalke 100 m2 rum inde i fortet, har en konserveringstekniker fra nationalmuseet besigtiget vægmalerierne og udarbejdet en rapport, der kan ses her.


Efterfølgende har konserveringsteknikeren udført en kantsikring på vægmalerierne, der tillige bliver sikret yderligere med en særlig afskærmning mens tagrenoveringsarbejderne finder sted.


En fotograf fra Nationalmuseet har tillige foretaget en fotodokumentation af vægmalerierne. Se vægmalerierne i højopløsning her.


Desværre er der ikke pt. økonomisk mulighed for at restaurere vægmalerierne, men der vil senere blive taget stilling til, hvorvidt det skal forsøges at skaffe fondsmidler til udførelse af restaurering af vægmalerierne.


Fortunfortet. Udsnit af det ødelagte betontagdæk med store felter af ukrudt og forvitret beton.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Princip for opbygning af bromembran. Først fjernes det øverste betonlag ned til den oprindelige konstruktionsbeton. Derefter repareres den grove revne i den sydvestlige ende af taget og tagoverfladen rettes af. Derefter påsvejses en vandtæt bitumenmembran. Endelig støbes et armeret 12 cm tykt lag af fabriksbeton, således at tagoverfladen får samme profil som det oprindelige tag fra 1892.


Princip for opbygning af kuppel på kanontårne.


Princip for opbygning af kuppel på observationstårne.


Renovering af 18 ventilationskanaler på fortets strubefacade. Foto til højre viser den renoverede rist og krans på Bagsværdfortets ventilationskanaler.


Kalkning af 100 m2 rum inde i fortet. De blå markeringer viser de rum som er planlagt kalket. Med rød markering er vist rummet med vægmalerierne.


Vægmalerier på rummets højre væg.

Vægmalerier på rummets  endevæg.


Vægmalerier på rummets venstre væg.


Vægmaleriet på rummets venstre væg forstætter op i brønden til observationstårnet.